Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

§1
Postanowienia ogólne

 1. Świetlica działa dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą przebywać w szkole.
 2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych w godzinach 07:00 – 17:30, wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących.
 3. Pracownikiem w świetlicy jest nauczyciel wychowawca.
 4. Nauczyciele – wychowawcy nie odpowiadają za dzieci, które nie zgłoszą się do świetlicy.
 5. Dziecko zostaje przyjęte do świetlicy na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.
 6. Wszelkie zwolnienia z zajęć świetlicowych będą następowały tylko na pisemną prośbę rodziców.
 7. Rodzice winni określić pod czyją opieką będzie wracać do domu (dziecko do 7 r.ż. wraca tylko pod opieką osoby dorosłej).
 8. Rodzice są zobowiązani do pisemnego poświadczenia odbioru dziecka (na liście obecności).
 9. Nauczyciele wychowawcy nie mają prawa podawać dzieciom napojów, jedzenia (np. nalewać zupy), ponieważ zabraniają tego przepisy SANEPIDU.

§2
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Każdy wychowanek ma prawo:
  – korzystać ze sprzętu sportowego, gier i zabawek dostarczonych przez rodziców,
  – korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie nauki własnej,
  – brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i szkołę
 2. Każdy wychowanek ma obowiązek:
  – przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych przyjść do świetlicy i zgłosić swoją obecność nauczycielowi – wychowawcy,
  – poinformować nauczyciela o zamiarze wyjścia do domu,
  – brać udział w zajęciach przewidzianych w planie dnia,
  – zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie tak, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia innych,
  – dbać o czystość i estetyczny wygląd sal,
  – szanować sprzęt, książki i gry. Po skończonej zabawie sprzęt i gry pozostawić w należytym porządku,
  – podczas pobytu w świetlicy zachowywać się spokojnie i kulturalnie oraz wykonywać polecenia wychowawcy,
  – na obiad z sali wychodzić w grupie pod opieką wychowawcy, a w stołówce zachowywać się wzorowo,
  – do innych uczestników zajęć odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, a w razie potrzeby służyć im pomocą,
  – nigdy nie opuszczać samodzielnie zajęć, zwłaszcza w terenie.

§3
Nagrody

 1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Pochwała wpisana do zeszytu kontaktowego do wiadomości rodziców.
 3. Pochwała do wychowawcy klasy.
 4. Odznaki świetlicowe.
 5. Pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności świetlicowej.
 6. List pochwalny do rodziców.
 7. Zdjęcie z wyróżnieniem na stronie internetowej świetlicy.
 8. Dyplom uznania.
 9. Nagroda książkowa lub rzeczowa.

§4
Kary

Za łamanie regulaminu uczeń może zostać ukarany:

 1. rozmową indywidualną z wychowawcą,
 2. upomnieniem przez wychowawcę świetlicy,
 3. upomnieniem udzielonym przez wychowawcę w obecności społeczności świetlicowej,
 4. wpisem do zeszytu kontaktowego do wychowawcy klasy,
 5. rozmową z pedagogiem szkolnym,
 6. rozmową z dyrektorem,
 7. obniżoną oceną z zachowania,
 8. skreśleniem z listy wychowanków świetlicy.

Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.

§5
Zabrania się

 1. Opuszczania zajęć świetlicowych bez wiedzy i zgody nauczyciela wychowawcy.
 2. Wynoszenia gier lub innego sprzętu poza teren świetlicy lub szkoły bez zgody nauczyciela wychowawcy.
 3. Samodzielnego obsługiwania sprzętu audio – wizualnego oraz wszelkich urządzeń elektrycznych.
 4. Używania telefonów komórkowych oraz gier elektronicznych.

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki, telefony komórkowe oraz wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci z domu.

Za zniszczenia w wyposażeniu świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

§6
Praca w świetlicy szkolnej w okresie pandemii koronawirusa

 1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych w godzinach 07.00 – 17.30, wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, placu zabaw i boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do ogólnych zasad higieny – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie korzystają ze środków do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna.
 5. Pomieszczenia świetlicy są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci).
 6. Uczeń posiada własne przybory, z których korzysta podczas zajęć świetlicowych.
 7. Uczeń nie przynosi do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
 8. Jeśli w gospodarstwie domowym znajdują się osoby przebywające na kwarantannie, dziecka nie należy przyprowadzać do świetlicy.

Regulamin odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają wyżej wymienione osoby.
 2. Świetlica jest czynna w godzinach 07:00-17:30. Dzieci nie mogą przebywać bez opieki na terenie szkoły przed rozpoczęciem pracy świetlicy.
 3. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste, informować o ich dolegliwościach wychowawców świetlicy.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wskazać inne osoby i upoważnić je na piśmie do odbioru dziecka ze świetlicy. Osoby te muszą wylegitymować się dowodem osobistym przy odbieraniu dziecka ze szkoły.
 5. Dzieci mogą być odbierane przez niepełnoletnie rodzeństwo po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do domu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 6. Jeśli dziecko płacze, opiera się, nie chce wyjść z daną osobą pozostaje pod opieką wychowawcy świetlicy a sprawa przekazywana jest dyrektorowi szkoły.
 7. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych, odnośnie nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone decyzją Sądu.
 8. Osoba odbierająca dziecko nie może pozostawać pod wpływem alkoholu ani budzić niepokoju swoim zachowaniem. W takich przypadkach dziecko zostaje pod opieką wychowawcy a sprawa jest przekazywana dyrektorowi szkoły.
 9. Dziecko musi zostać odebrane do godziny 17:30.