Polityka prywatności


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

Administratorem danych osobowych Rodziców oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2 tel. 22 751 56 10, sp3@lomianki.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rodoanka@gmail.com

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych
2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3. żądania usunięcia danych, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO
6. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
– administrator
nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
9. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.